Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Unikt samarbeid gir attraktive bymiljøer og bærekraftige transportløsninger

Målet er å videreutvikle regionens bærekraft og attraktivitet, blant annet der økt persontrafikk skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk, sier leder for sekretariatet i Mjøsbyen-samarbeidet Paul H. Berger. 

Innlandet har etablert et forpliktende regionalt samarbeid om areal- og transportutviklingen for en større byregion, under navnet «Mjøsbyen».  Samarbeidet i Mjøsbyen skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.
    For å oppnå dette skal blant annet transportsystemet knytte regionen bedre sammen, og arealene utnyttes mer effektivt slik at det blir lettere å gå, sykle og ta kollektivtrafikk. Gjennom ulike tiltak skal vi bidra til å skape et tettere integrert bo- og arbeidsmarked, sier Berger. 

Arbeidet startet i 2017 med utarbeidelse av en felles areal- og transportstrategi for byregionen som er vedtatt av alle parter. Det er inngått en regional forpliktende samarbeidsavtale som skal sikre den videre oppfølgingen av strategien.
    – Mjøsbyen er den største byregionen i Norge hvor det er inngått et slikt forpliktende samarbeid, uten at det ligger statlige midler i bunn for vedtaket, sier Berger.
    – Alle partene i Mjøsbysamarbeidet har vedtatt nullvekstmålet om den videre areal- og transportutviklingen. Vi mener derfor at Mjøsbysamarbeidet oppfyller vilkårene for statlig støtte gjennom  tilskuddsordningen som ble etablert for mindre byområder i gjeldende Nasjonal transportplan. 

 

Paul H. Berger leder sekretariatet i Mjøsbyen-samarbeidet.

Mjøsbyen er en av de største mellomstore byregionene i Norge med drøyt 200 000 innbyggere. I perioder er det i tillegg opp mot 100 000 deltidsinnbyggere i de mange fritidsboligene i regionen. Gjør vi ikke tiltak nå, vil transportarbeidet med bil øke betydelig, og vi vil ikke kunne bidra til å nå regionale og nasjonale klima- og transportmål, sier Berger.
    Det er unikt i Norge at så mange kommuner i en byregion vedtar en felles forpliktelse blant annet om å følge regjeringens nullvekstmål for vekst i persontrafikken. Det betyr at all økning i trafikken skal tas med gange, sykkel og kollektivtilbud, noe som både vil redusere klimagassutslipp, støy, forurensning, kø og bedre folkehelsen og fremkommeligheten for næringstransporten.
    Et velutbygd og bærekraftig transportsystem er avgjørende for å nå de øvrige målene i strategien. Samarbeid om tilrettelegging for bruk av sykkel, ny helelektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar, og utvikling av tilbud for å redusere bilbruken blant hytteturister er blant transportprosjektene Mjøsbyen-kommunene og Innlandet fylkeskommune arbeider med. 
    – Til sammen vil tiltakene bidra til å gjøre Mjøsbyen til en tettere og bedre integrert region med økt flyt av arbeidstakere mellom byene, sier Berger. 
     – For eksempel vil en hurtigbåtforbindelse mellom Gjøvik og Hamar til å øke byenes tilgang på kompetent arbeidskraft og skape et utvidet marked for handel og tjenester, sier han. 
    – Det handler om å gi de ca. 200 000 innbyggerne bedre fremkommelighet og tilbud til hele regionen, påpeker han. 

Mjøsa danner et naturlig midtpunkt i Mjøsregionen, og kommunene rundt arbeider aktivt med byutvikling for å skape en enda tettere tilgang til den majestetiske innsjøen. Nye bolig-, park- og næringsområder er til dels på tegnebrettet, dels i ferd med å bli virkeliggjort.
    – Vi opplever at partene i samarbeidet tar strategien på stort alvor, og jeg må si at jeg er imponert over det arbeidet som pågår. Flere av kommunene jobber aktivt for mer miljøvennlige fritidsreiser knyttet til destinasjonene, sier Berger. 
    – Mange av våre kommuner har lange industritradisjoner og gjennomfører og planlegger nå store og ambisiøse transformasjonsprosjekter som f.eks. frigjøring av sentrumsarealer til boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder til beste for sine innbyggere. Staten satser på bl.a. styrking av knutepunktene og videreutvikling av jernbanen som utgjør ryggraden i kollektivsystemet. Det er helt i tråd med vår visjon om å skape en enda mer attraktiv region, til beste for dagens innbyggere, tilflyttende og turister, sier Berger.
    – Mjøsbyen står overfor en spennende fremtid med planer om videre utvikling og vekst. Med vekt på bærekraft, innovasjon og samfunnsutvikling, vil regionen posisjonere seg som en leder innenfor både økonomisk og miljømessig utvikling i Norge. Det er målet vårt, avslutter Paul Berger.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...